Algemene voorwaarden Stichting SPOTCER

A.K. van de Coppellostraat 8 6049 HD Herten, info@SPOTCER.nl

Artikel 1. Definities

1.1. Stichting SPOTCER: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62521926.
1.2. Certificering: Kwaliteitsbeoordeling door een onafhankelijke instantie aan de hand van duidelijke normen of eisen.
1.3. De deelnemer: een natuurlijke of rechtspersoon die een (elektronische) overeenkomst aangaat met Stichting SPOTCER met als doel zich volgens de SPOTCER Code te laten certificeren en daarnaast een plaats te krijgen in het register van SPOTCER en als zodanig zichtbaar zal zijn op de website van Stichting SPOTCER d.m.v. een persoonlijke profielpagina.
1.4. Profielpagina: Een persoonlijke pagina waarop de deelnemer met zijn gegevens en vaardigheden zichtbaar zal zijn op de website van Stichting SPOTCER
1.5. Certificatie: Het proces waarin de deelnemer wordt gecontroleerd of hij voldoet aan de SPOTCER Code en recht heeft op een plek in het SPOTCER register.
1.6. SPOTCER Register: De deelnemers krijgen door certificatie een plek in het SPOTCER register. Deze bestaat uit alle deelnemers die gecertificeerd zijn door Stichting SPOTCER.
1.7. Ervaring: een door een gebruiker geschreven recensie van dienstverlening van De deelnemer aan deze gebruiker.
1.8. Mediapartner: Een andere website dan Stichting SPOTCER waar (een gedeelte van) de inhoud van Stichting SPOTCER (automatisch) wordt gepubliceerd.
1.9. Algemene Voorwaarden: Onderhavige voorwaarden.
1.10. Optionele Dienst: een niet standaard aangeboden dienst van Stichting SPOTCER die tegen betaling geleverd kan worden als De deelnemer daar apart om vraagt.
1.11. SPOTCER Beeldmerk: Het digitale SPOTCER-logo dat de deelnemer gedurende de overeenkomst mag gebruiken om kenbaar te maken dat de deelnemer met succes gecertificeerd is door Stichting SPOTCER.
1.12. Overeenkomst: De overeenkomst die tot stand komt tussen Stichting SPOTCER en De deelnemer.
1.13. Partij: Iedere partij bij de Overeenkomst.
1.14. Website: de website www.SPOTCER.nl waar Stichting SPOTCER haar diensten aanbiedt aan De deelnemer
1.15. SPOTCER Code: De normen en kaders van Stichting SPOTCER op basis waarvan de certificering wordt vastgesteld en bepaald. De SPOTCER Code is te vinden op de website
1.16. Klachtenreglement: Het reglement waaraan afnemers van deelnemers zich dienen te houden als zij klachten hebben over de dienstverlening van deelnemers en deze door Stichting SPOTCER in behandeling willen laten nemen.
1.17. Contributiejaar: De periode waarover De Deelnemer abonnementsgeld verschuldigd is duurt vanaf het moment dat zijn profiel voor het eerst online geplaatst is tot hetzelfde moment 1 kalenderjaar later. 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Stichting SPOTCER en De deelnemer.
2.2. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door De deelnemer van de Website en het SPOTCER Beeldmerk.
2.3. Eventuele door De deelnemer aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij deze apart schriftelijk bevestigd zijn door Stichting SPOTCER.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. De deelnemer gaat de Overeenkomst aan met Stichting SPOTCER door zich op de Website in te schrijven met zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord en door deze algemene voorwaarden te accepteren.
3.2. De deelnemer verklaart door inschrijving:
            A:ingeschreven te zijn als ondernemer bij de Kamer van Koophandel (in ieder geval voor coaching of training en aanverwante professies),
            B: Als ondernemer eerlijk en transparant te zijn over zijn bedrijfsvoering,
            te handelen volgens de hoogste ethische normen en gedragscode(s) die gangbaar zijn binnen zijn vakgebied,
            C: en geen diensten te leveren die strekken tot behandeling van fysieke gezondheidsklachten, of tot fysieke handelingen zoals massage, fysiotherapie of manuele therapie, een en ander ter beoordeling van Stichting SPOTCER.
3.3. Stichting SPOTCER heeft het recht, zonder opgaaf van reden, de inschrijving van De deelnemer te weigeren   of te beëindigen. Dit geldt in het bijzonder wanneer De deelnemer niet aan het vorige lid blijkt te voldoen. Voor wat betreft het handelen onder subs b en c mag Stichting SPOTCER hierbij afgaan op klachten of ervaringen. 
3.4. Voorts mag Stichting SPOTCER de inschrijving van De deelnemer aanpassen, inclusief de gekozen categorieën en specialisaties, als deze onjuist of onvolledig zijn. 
3.5. De inschrijving en jaarlijkse contributie wordt steeds per 31 december stilzwijgend verlengd. 
3.6. Aansluiting bij Stichting SPOTCER wordt per kalenderjaar, of deel daarvan, in rekening gebracht.
3.7. Stichting Spotcer houdt zich het recht voor om de prijs te wijzigen. Prijswijzigingen dienen uiterlijk 4 maanden voorafgaand aan het daaropvolgende kalenderjaar gecommuniceerd te worden aan de deelnemers die het betreft.

Artikel 4. Certificering

4.1. De certificering vindt enkel plaats door medewerkers in dienst van of freelance werkzaam voor Stichting Spotcer.
4.2 De certificering wordt beoordeeld op basis van de Spotcer Code. Over het resultaat van de certificering kan niet worden gecorrespondeerd.
4.3 Stichting Spotcer houdt zich het recht voor deelnemers te weigeren als het vermoeden bestaat dat de deelnemer niet aan de Spotcer Code voldoet.
4.4 Stichting Spotcer dient uiterlijk binnen 10 werkdagen uitsluitsel te geven aan de deelnemer over het resultaat van de certificering. Indien Stichting Spotcer besluit geen certificering toe te kennen dient Stichting Spotcer binnen 5 werkdagen het bedrag, na aftrek van de kosten voor de certificering, terug te storten op de rekening van de deelnemer.
4.5 Stichting Spotcer heeft het recht de Spotcer Code te wijzigen met goedkeuring van het bestuur van stichting Spotcer. Reeds gecertificeerde deelnemers behouden in dit geval hun certificaat en recht op toegang tot de diensten van stichting Spotcer op basis van de, tijdens inschrijving, geldende Spotcer Code van de betreffende deelnemer.

Artikel 5. Gebruikmaking van de het SPOTCER beeldmerk

5.1. Het SPOTCER beeldmerk mag enkel gebruikt worden door de deelnemer gedurende de lengte van de overeenkomst.
5.2. Niks mag toegevoegd of gewijzigd worden aan het SPOTCER Beeldmerk.
5.3. Het SPOTCER Beeldmerk mag enkel gebruikt worden op uitingen die betrekking hebben op de coach of trainers werkzaamheden van de deelnemer.

Artikel 6. Wijziging en opzegging

6.4. De deelnemer dient wijzigingen in zijn of haar persoonlijke gegevens zelfstandig aan te passen op de website m.b.v. de verkregen inloggegevens.
6.5 De lidmaatschap en dus de overeenkomst tussen de deelnemer en Stichting Spotcer is geldig gedurende een kalenderjaar en wordt daarna tot wederopzegging automatisch elk jaar verlengd.
6.6 Het abonnementsgeld wordt per contributiejaar in rekening gebracht, of tenzij anders overeengekomen.
6.7 Opzegging van de overeenkomst kan op elk moment en dient 1 maand voor het einde van de abonnementsperiode bij Stichting Spotcer bekend te zijn. Daarna heeft Stichting Spotcer het recht om het volgende abonnementsjaar in rekening te brengen.

Artikel 7. SPOTCER Code en Klachtenreglement.

7.1. De trainer die zich wil aansluiten bij Stichting SPOTCER dient expliciet te verklaren, dat hij/zij zal werken volgens de SPOTCER Code van Stichting SPOTCER, en zich te onderwerpen aan het klachtenreglement van Stichting SPOTCER.
7.2. Deze aanvaarding betreft de SPOTCER Code en het klachtenreglement zoals deze luiden op het moment van aansluiting en zoals deze in de toekomst eventueel komen te luiden.
7.3. De aanvaarding door de trainer van de SPOTCER Code en de klachtenprocedure impliceert tevens dat deze   voorwaarden gelden met uitsluiting van andere voorwaarden, die eventueel op de trainer of diens handelen van toepassing zijn. Afwijkende voorwaarden worden door Stichting SPOTCER verworpen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard. 

Artikel 7. Privacy en geheimhouding

8.1. Van elke aangemelde deelnemer voor certificering wordt een dossier gemaakt. Hierin worden in ieder geval alle voor de uitvoering van de certificatie benodigde gegevens betreffende de kandidaat en (indien relevant) diens opdrachtgever opgenomen.
8.2. De dossiers zijn toegankelijk voor (freelance) medewerkers van Stichting SPOTCER, indien dit ten behoeve van de uitvoering van hun functie noodzakelijk is.
8.3. Bij uitschrijving uit het SPOTCER register worden alle persoonsgegevens van de Deelnemer vernietigd.
8.4. Met elke (freelance) medewerker worden schriftelijke afspraken gemaakt die vastgelegd worden in een overeenkomst. Hierin is een geheimhoudingsverklaring opgenomen ten aanzien van het omgaan met vertrouwelijke gegevens. De (freelance) medewerker ontvangt eveneens het privacy reglement.
8.5 Stichting Spotcer is verplicht alle niet voor het publiek toegankelijke gegevens van aangemelde deelnemer, waarvan Stichting Spotcer bij de uitvoering van de opdracht kennis neemt, geheim te houden.
8.6  Bij de verwerking van persoonsgegevens zal Stichting Spotcer handelen in overeenstemming met het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 9. Toegang en updates

9.1. Stichting SPOTCER zal De deelnemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst de toegang tot de Website verschaffen.
9.2. Het is De deelnemer verboden het door hem gekozen wachtwoord aan derden te verstrekken of over te dragen. Stichting SPOTCER is niet verantwoordelijk voor misbruik en mag ervan uitgaan dat een persoon die zich aanmeldt op de Website met De deelnemers gebruikersnaam en wachtwoord, ook daadwerkelijk de deelnemer is. De deelnemer dient Stichting SPOTCER op de hoogte te stellen als De deelnemer een vermoeden heeft dat het wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden. Stichting SPOTCER heeft   het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
9.3. De deelnemer stelt Stichting SPOTCER steeds onverwijld elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in (persoons)gegevens als voor en achternaam van de contactpersoon, bedrijfsnaam, emailadressen, telefoonnummer en overige gegevens die voor het beheer van de Website door Stichting SPOTCER van belang zijn.
9.4. Stichting SPOTCER heeft het recht de programmatuur van de Website van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Omdat de Website aan meerdere deelnemers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor De deelnemer van een bepaalde aanpassing af te zien. Stichting SPOTCER is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het        aanpassen van de Website. 
9.5 Stichting SPOTCER behoudt zich het recht voor de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van   onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Stichting SPOTCER zal wegens zodanige buitengebruikstelling nimmer tot enige schade jegens De deelnemer gehouden zijn.

Artikel 10.Voorwaarden omtrent inhoud

10.1. Stichting SPOTCER zal De deelnemer gelegenheid bieden de profielpagina’s te vullen, binnen de door haar gestelde beperkingen. De deelnemer bepaalt welke informatie op de profielpagina’s toegankelijk wordt gemaakt. Denk hierbij onder andere aan de informatie over de dienstverlening van De deelnemer. De deelnemer is er dan ook verantwoordelijk voor dat de informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Stichting SPOTCER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Website opgeslagen en/of toegankelijk gemaakte informatie.
10.2 Het is niet toegestaan om informatie via de Website te verspreiden op een manier die onrechtmatig is jegens   derden. De deelnemer vrijwaart Stichting SPOTCER voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op   de stelling dat de door De deelnemer met behulp van de Website opgeslagen en/of toegankelijk gemaakte informatie onrechtmatig is. Hieronder valt onder meer de schending van intellectuele eigendomsrechten of privacy van derden.
10.3. Mocht Stichting SPOTCER een redelijk vermoeden hebben van dan wel tot het besef komen dat de informatie, die De deelnemer met behulp van de Website heeft opgeslagen en/of toegankelijk heeft   gemaakt, onrechtmatig is, dan zal Stichting SPOTCER direct handelen om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Dit naar oordeel van Stichting SPOTCER. In geen geval zal Stichting    SPOTCER aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.
10.4. De deelnemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Website en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Stichting SPOTCER mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de Website.
10.5. De profielpagina’s mogen geen onware informatie bevatten. Ook is het niet toegestaan om bij enig gebruik van de Website de indruk te wekken dat De deelnemer een partner van Stichting SPOTCER is.
10.6. Indien De deelnemer kennelijk in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden heeft Stichting SPOTCER het recht de profielpagina’s en andere vermeldingen van De deelnemer zonder opgaaf van redenen te weigeren, aan te passen of te verwijderen, en om de deelnemer de toegang tot de Website te   ontzeggen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. De aansprakelijkheid van Stichting SPOTCER jegens De deelnemer, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot directe schade voortvloeiend uit opzettelijk of grof nalatig handelen door Stichting SPOTCER.
11.2. Stichting SPOTCER is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van De deelnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, een valse Ervaring, verlies van informatie (waaronder de profielpagina’s) dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan en immateriële schade. De deelnemer dient te allen tijde zelf zorg te dragen van een backup van haar informatie.
11.3. De deelnemer vrijwaart Stichting SPOTCER voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Website.
11.4. De beperkingen van aansprakelijkheid van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Stichting SPOTCER.

Artikel 12. Overmacht

12.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatieinfrastructuur, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Stichting SPOTCER door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Stichting SPOTCER kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 13. Wijzigingen AV

13.1. Stichting SPOTCER behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
13.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving.
13.3. Indien De deelnemer een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de Overeenkomst beëindigen per de datum dat de wijzigingen in werking treden.
           

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1. Op alle door Stichting SPOTCER af te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of ten gevolge van rechtshandelingen waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, behoudens waartoe de Kantonrechter bevoegd is, worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch.