Ethische gedragscode Stichting SPOTCER

 

Algemeen
Stichting SPOTCER hanteert een ethische gedragscode waarin het wil waarborgen:

- Het respect voor de opdrachtgever en de deelnemers,
- De professionele deskundigheid van de coach, trainer, trainingsacteur of begeleider,
- De vertrouwelijkheid van de door de opdrachtgever en de deelnemers verstrekte informatie.
- Het afhandelen van eventuele klachten

Terminologie:

1.0    Deelnemer: Een trainer of coach die door stichting SPOTCER is gecertificeerd en als zodanig zichtbaar is op de website van stichting SPOTCER

1.1    Opdrachtgever: Een opdrachtgever of client welke diensten afneemt die de deelnemer aanbiedt als zijnde diensten die vallen onder de noemer training of    coaching.

1.2    Diensten: Onder diensten wordt verstaan alle activiteiten welke de deelnemer        ten behoeve van de opdrachtgever uitvoert die vallen onder het thema coachen of  trainen en waarvoor een schriftelijke opdrachtbevestiging is aangegaan tussen de deelnemer en de opdrachtgever.

1.3 Cursist: Een persoon die participeert in een dienst die door een opdrachtgever is afgenomen bij een deelnemer van Stichting SPOTCER. 

2. Respect opdrachtgever en deelnemer

2.2. De Deelnemer zal haar kennis en vaardigheden bewust gebruiken ten bate van de doelstellingen van de opdrachtgever en de deelnemers. Indien de doelstellingen van de opdrachtgever, hetzij deelnemers, niet verenigbaar zijn met de persoonlijke of professionele ethiek van Stichting SPOTCER, zal de deelnemer dat duidelijk aan de opdrachtgever melden en de begeleiding –  althans met betrekking tot die doelstelling – beëindigen.

2.3. Indien de doelstellingen van de opdrachtgever en de deelnemers die door de opdrachtgever aangewezen zijn voor deelname aan een traject, inherent tegenstrijdig zijn, zal de deelnemer dat aan opdrachtgever melden en in gezamenlijkheid naar een aanvaardbare oplossing zoeken.

2.4. De Deelnemer zal de ecologie bewaken. Dit betekent dat de deelnemer, binnen de grenzen van het redelijkerwijs voorspelbare, de gevolgen van de leertrajecten zal inschatten zowel op het niveau van de organisatie als totaal als voor de individuele deelnemers. De deelnemer zal deze inschatting met de opdrachtgever of deelnemers bespreken en stemt zijn begeleiding daarop af.

3. De professionele deskundigheid van de trainer of coach.

3.1. De deelnemer garandeert dat hij of zij ter zake kundig is, zowel naar de inhoud, als naar het proces als naar het grotere belang van de organisatie, waarin het traject plaats vindt.

3.2. De deelnemer zal na afloop van ieder traject de effecten/resultaten evalueren alsmede de kwaliteit van de door de deelnemer geboden inzet/begeleiding. Deze evaluatie vindt desgewenst plaats in een bijeenkomst met de opdrachtgever en zonodig enkele deelnemers, tenzij anders overeengekomen wordt.

4. De vertrouwelijkheid van de door de opdrachtgever en de deelnemers verstrekte informatie

4.1. De deelnemer garandeert de vertrouwelijkheid van de, door de opdrachtgever/cursisten in het kader van het traject, gegeven informatie.

4.2. De Deelnemer wint geen informatie bij derden in zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever of deelnemers.

4.3. Informatie, verstrekt door individuele deelnemers zal door de deelnemer alleen na uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende deelnemer aan de opdrachtgever of aan derden, verstrekt worden.

4.4. Voor zover verstrekte informatie gebruikt wordt voor overleg met of voorlichting aan derden, zal de deelnemer hiervoor van te voren toestemming vragen aan de opdrachtgever/cursisten.

4.5 Indien in het traject gebruik maakt wordt van videofeedback zullen de video-opnamen die gedurende het traject door de deelnemer gemaakt worden, bij beëindiging van het traject worden vernietigd. Video-opnamen vallen voor het overige onder informatie zoals bedoeld in lid 3.1 tot en met 3.4.