Klachtenprocedure Stichting SPOTCER

 

Indien u klachten heeft over de diensten die u bij een door SPOTCER gecertificeerde trainer of coach afneemt, dan kunt u Stichting SPOTCER daarvan op de hoogte stellen. Wij zullen de klacht in behandeling nemen en indien nodig daaraan consequenties verbinden voor de betreffende trainer of coach. Stichting SPOTCER kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van diensten die bij een door Stichting SPOTCER gecertificeerde trainer of coach zijn afgenomen. U kunt uw klacht indienden bij Stichting SPOTCER in de volgende gevallen:

A:      In het geval dat blijkt dat de betreffende trainer, coach of trainingsacteur zich niet aan de etische gedragscode van Stichting SPOTCER houdt of heeft gehouden
B:      In het geval dat blijkt dat de betreffende trainer, coach of trainingsacteur niet blijkt te voldoen aan de SPOTCER Code.

Op basis van de klacht en de bijbehorende procedure zoals hieronder beschreven zal het bestuur van stichting SPOTCER bepalen of de betreffende trainer of coach zijn of haar certificering mag behouden of dat deze wordt ingetrokken.

 

Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

1.1         Dien uw klacht mondeling in bij uw trainer of coach welke gecertificeerd is door Stichting SPOTCER.

1.2         Indien er geen mondelinge overeenstemming met de betreffende trainer of coach wordt bereikt, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij het bestuur van stichting SPOTCER. U dient hiervoor een klachtenformulier in te vullen dat u bij de administratie van Stichting SPOTCER kunt aanvragen. De klacht dient duidelijk geformuleerd te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem ingediend worden.

1.3         Het bestuur zal navraag doen bij de betreffende trainer of coach om te achterhalen hoe deze staat ten opzichte van de klacht.

1.4         Binnen twee weken ontvangt u en de betreffende trainer of coach mondeling of schriftelijk antwoord namens het bestuur van Stichting SPOTCER over de consequenties. Het antwoord bestaat uit de mogelijke consequenties voor de betreffende trainer of coach.

1.5     Mocht, om wat voor reden dan ook, de afhandeling van de klacht langer duren dan de hierboven gestelde termijn van twee weken, dan stelt Stichting SPOTCER u hiervan direct op de hoogte. Tevens wordt er een indicatie gegeven van de termijn waarbinnen Stichting SPOTCER met een passende oplossing denkt te kunnen komen.

1.6     Elke klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De betrokkenen zijn        uitsluitend: de opdrachtgever, de trainer of coach die betreffende training of coachsessie heeft verzorgd en het bestuur van de Stichting SPOTCER

1.7     Een klacht wordt omschreven zoals aangegeven in het klachtenformulier   dat Stichting SPOTCER u beschikbaar stelt. Dit formulier en de eventuele correspondentie die hieruit voortvloeit, worden minimaal 1 jaar bewaard.